Trygg sårvård för människor och planeten

Vi anser att det är vårt ansvar som varumärke och företag, att bidra till att skapa en mer hållbar värld. Med mätbara mål och innovativ produktutveckling vill vi driva hållbar tillväxt. Vi strävar ständigt mot att blir ett mer hållbart val för våra kunder.

Övergripande ambitioner

Vi vill vara ledande inom hållbarhet och erbjuda lösningar för en cirkulär ekonomi.

Vår ambition är att hållbarhet ska integreras i alla våra produkter och processer genom att kontinuerligt förbättra dem på ett hållbart sätt. Produktmaterial och förpackningslösningar måste bytas ut mot mer miljövänliga alternativ, utsläppen av växthusgaser från produktion och transport måste minskas och återvinningen av använda produkter måste underlättas.

Vi strävar efter att vara transparenta genom att kommunicera våra miljömål, åtgärder och framsteg. På så sätt hoppas vi att inspirera våra kunder att göra mer hållbara val i vardagen och hänga med på vår resa.

Vårt mål är att vägleda våra konsumenter och göra det lättare för dem att göra medvetna hållbara val när de köper sårvårds- och fotvårdsprodukter. Vi kommer att tillämpa tydlig kommunikation om våra hållbarhetsförbättringar för produkter, förpackningsmaterial och deras återvinning.

Orkla Wound Cares hållbarhetsplan bygger på Orklas hållbarhetsstrategi som baseras på FN:s mål för hållbar utveckling.

Fokusområden

Vi har satt upp ambitiösa mål för att förbättra vår värdekedja och våra produkter fram till 2025. Vi kommer att fokusera på förbättring av alla hållbarhetsaspekter för våra kärnprodukter och vi har definierat fyra fokusområden.

Säkra produkter

Vi kommer att garantera säkerheten i vår verksamhet och i hela värdekedjan. Genom att säkerställa säkra, högkvalitativa råvaror och produkter som tillverkas på ett sätt som skyddar människor och planeten kan vi garantera våra kunders förtroende för smarta och säkra produkter.

Hållbara inköp

Vi kommer att minska förpackningars och produkters miljöpåverkan genom att erbjuda produkter gjorda av mer hållbara råvaror och förpackningar baserade på förnybara eller återvunna material. Vi vill utveckla förpackningslösningar som bidrar till en cirkulär konsumtion av förpackningsmaterial och därmed minska klimatpåverkan.

Hållbart engagemang

Vi kommer att förbättra våra produkter och arbetssätt för att minska klimatpåverkan. Genom att se över våra arbetssätt och göra systematiska insatser för att minska energiförbrukning, utsläpp och avfall, övergå till förnybara energikällor och utforska cirkulära affärsmodeller kommer vi att minska klimatpåverkan och avfall i alla led.

Med omtanke för människan och planeten

Vi ska vara en förebild i samhället och utvecklas i den riktning som vi vill att andra ska följa. Detta genom att vara en ansvarsfull och omtänksam arbetsgivare. Vi ska vara en säker arbetsplats med en öppen företagskultur och nolltolerans mot diskriminering. På så sätt kan vi göra skillnad för samhället i stort.

Våra mål för 2025

Säkra produkter

 • Våra produktionsprocesser granskas noga för att uppfylla de högsta standarderna
 • Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer om frågor relaterade till säkerhet och mänskliga rättigheter
 • Våra produkter uppfyller kraven på säkerhet och miljöpåverkan

Hållbara inköp

 • Alla förpackningar ska vara återvinningsbara och ha tydliga återvinningsinstruktioner.
 • Konsumentförpackningar ska vara tillverkade av minst 50 % återvunnet material.
 • Wellpap-boxar ska bestå av 80 % återvunna fibrer
 • Ökad mängd plast med ursprung från förnybara eller återvunna källor i förpackningar och produkter.
 • Den totala mängden förpackningsmaterial ska minskas.

Klimatengagemang

 • Minska energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser kopplade till våra egna verksamheter och transporter.
 • Den energi som används i våra fabriker ska härröra från förnybara källor.
 • Hålla nere nivån av avfall genom produkternas hela livscykel.
 • Initiera och söka nya affärsmöjligheter kopplade till cirkulär ekonomi

Med omtanke för människan och planeten

 • Vi strävar efter att vara em ansvarsfull arbetsgivare
 • Vi strävar efter hälsosamma arbetsplatser utan olyckor och skador
 • Vi strävar efter en arbetskultur med hög integritet, respekt och utan diskrimination

Exempel på framsteg hittills

Säkra produkter

 • Rutiner på plats för utvärdering av nya produkter och material med avseende på säkerhet och miljöpåverkan
 • Vikt- och optiska sensorer är installerade på våra produktionslinjer för noggrann övervakning av processens kvalitet
 • Plan för leverantörsrevisioner finns på plats och dialog med leverantörerna pågår

Hållbara inköp

 • Majoriteten av Salvequicks förpackningar är återvunna
 • 50 % av Salvequicks produkter har instruktioner för återvinning på förpackningarna . Målet är att uppnå 100% till 2025.
 • 2750 kg CO2eq-reduktion per år* genom att byta ut plastöverdragen i hela Salvequick Cover-sortimentet från fossil plast till växtbaserad plast (förnybar sockerrörsbaserad plast).
 • 70 % av textilmaterialet i plåstren kommer från förnybara källor (cellulosabaserat)
 • >80 % återvunnet papper används i wellpappmaterialet
 • 15 % av all plast är från förnybara eller återvunna källor
 • Minskning av 2700 kg CO2eq per år genom att ersätta plastbandet av PVC runt Salvequicks tråg mot pappersband från återvunna fibrer.

*Grön polyeten (PE) tillverkas av etanol, en biprodukt från sockerproduktion av sockerrör. Den innehåller inga fossila råvaror och kan återvinnas i befintliga återvinningsflöden. Sockerrör är i sin tur 100 % förnybart och bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Grön PE tar bort upp till 2,15 ton koldioxid från atmosfären för varje producerat ton (källa: LCA-studie av E4tech & LCA Works).

Klimatengagemang

 • 5 % minskning av utsläpp av växthusgaser i förhållande till våra verksamhetsintäkter 2021, jämfört med året innan.
 • 11 % minskning av det totala avfallet i förhållande till intänkterna i våra egna fabriker 2021, jämfört med året innan.
 • Våra egna fabriker använder 100 % förnybar elektricitet
 • Transportavtal under 2021 för användning av 50 % biobränsle för transporter i Sverige. Biobränsle sparar 90 % CO2eq jämfört med fossila bränslen.
 • Minskade transporter genom att byta till lokala leverantörer av textilplåster, skyddspapper och tryck av barnplåster.
 • 65 % av våra företagsbilar kan köras med fossilfritt bränsle. Målet är att nå 100 % år 2025.

50

Procent av Salvequicks produkter har instruktioner för återvinning på förpackningarna

70

Procent av textilmaterialet i plåstren kommer från förnybara källor (cellulosabaserat)

100

Procent förnybar elektricitet i våra egna fabriker